مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:صبوری فیروزآبادی
پست الکترونیک:firoozabadi@chmail.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی